ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo

ಶ್ರೀ ಶೇಖರಪ್ಪ.ಬಿ.ಎಸ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಆಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ ವಿಕಾಸ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 001.

ಶ್ರೀ ವಿ.ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ #ಕಾವೇರಿ ಭವನ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಇ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-560 0009
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 22106888
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 23145085

ಅಧಿಕಾರೇತರ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಖಾಯಂ ಆಹ್ವಾನಿತ ಸದಸ್ಯರು