ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Physical Progress Report
Scheme : Series Year :


9B. GPS Based Physical Progress
GPS Status
Selected BeneficiariesPhysical ProgressTotalShouchalaya
Sl.NoDistrictSchemeSeriesYearGovt.TargetSCSTGENMINTotalPhy. HandicapUnstardFound.LintelRoofCompl.TotalShouchalayaTotal GPSTotal OKTotal NOKGPSOKNOKAudit PendingBlockedNot.RecAmt to be Released as per OK Photos in lakhsTotal Amt Released in lakhs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Artisans-I&C Dept Individual 2016-2017 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
2 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Devadasi-KSWDC 2016-2017 19 11 0 0 0 11 0 1 2 4 2 2 10 0 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Weavers(Texttile_dept) 2016-2017 86 0 0 46 0 46 0 15 8 9 6 8 31 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 37.40003
4 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Weavers(Texttile_dept) 2017-2018 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bagalkot Devraj Urs-Urban-Artisans-I&C Dept Individual 2017-2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2015-2016 753 593 153 0 0 746 0 145 44 100 129 320 593 0 600 584 12 0 0 0 0 1 0 0 842.57202
7 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2016-2017 1452 948 218 0 0 1166 0 425 155 254 135 191 735 0 744 730 14 0 0 0 1 0 0 0 756.90882
8 Bagalkot Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2017-2018 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bagalkot PMAY(U)- 2015-2016 2844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bagalkot PMAY(U)- 2016-2017 1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2009-2010 19 11 0 0 0 11 0 0 0 1 2 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2010-2011 226 58 14 2 0 74 0 0 0 0 2 67 69 0 8 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0
13 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2013-2014 9 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.19 1.2
14 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2014-2015 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.198 1.198
15 Bagalkot Urban Special Housing-Leprosy Cured 2014-2015 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Bagalkot Urban Special Housing-HIV 2014-2015 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Bagalkot Urban Special Housing-Expl.Women 2014-2015 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Bagalkot Urban Special Housing-Nomadic Tribes 2014-2015 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bagalkot Urban Special Housing-Living on Foothpath/ Public Place 2014-2015 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bagalkot Urban Special Housing-Transgender 2014-2015 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Bagalkot Urban Special Housing-Scavengers 2014-2015 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi-KSWDC 2014-2015 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Bagalkot Urban Special Housing-Artisans-I&C Dept Individual 2014-2015 12 2 0 6 1 9 0 0 0 0 0 7 7 2 9 5 2 2 0 0 2 0 0 15.4 14.85
24 Bagalkot Urban Special Housing-Artisans-I&C Dept Group House 2014-2015 20 4 3 12 1 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Bagalkot Urban Special Housing-Phy. Handicap 2014-2015 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Bagalkot Urban Special Housing-Phy. Handicap 2015-2016 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Bagalkot Urban Special Housing-Leather Artisans-(LIDKAR) 2015-2016 14 3 0 0 0 3 0 1 1 0 1 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2
28 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi-KSWDC 2015-2016 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Bagalkot Urban Special Housing-Scavengers 2015-2016 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Bagalkot Urban Special Housing-Transgender 2015-2016 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Bagalkot Urban Special Housing-Widows 2015-2016 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bagalkot Urban Special Housing-Living on Foothpath/ Public Place 2015-2016 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Bagalkot Urban Special Housing-Nomadic Tribes 2015-2016 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Bagalkot Urban Special Housing-Expl.Women 2015-2016 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Bagalkot Urban Special Housing-HIV 2015-2016 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Bagalkot Urban Special Housing-Leprosy Cured 2015-2016 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Bagalkot Urban Special Housing-Devadasi 2015-2016 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Bagalkot Vajpayee Urban Housing_Addl- 2013-2014 200 57 6 91 46 200 0 15 3 4 2 147 156 4 160 150 4 4 0 0 4 25 0 182.086 183.282
39 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2010-2011 2050 1048 155 2664 1113 4980 0 47 162 63 11 1808 2044 0 792 780 12 0 0 0 0 2889 0 0 839.26801
40 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2012-2013 5300 195 23 452 193 863 0 1 26 1 12 183 222 0 196 176 9 0 0 0 0 639 0 0 18.538
41 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2013-2014 1245 209 25 471 257 962 0 0 11 15 22 666 714 0 725 694 23 0 0 0 0 237 0 815.79 812.79
42 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2015-2016 2320 732 82 1167 334 2315 0 685 117 244 312 937 1610 0 1633 1603 28 0 0 0 0 0 0 1589.464 1688.51428
43 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2016-2017 1594 454 47 689 251 1441 0 773 163 202 144 141 650 0 670 641 27 0 0 0 1 0 0 0 469.45384
44 Bagalkot Vajpayee Urban Housing- 2017-2018 1034 0 0 692 121 813 0 755 43 15 0 0 58 0 61 58 3 0 0 0 0 0 0 0 0.00026
45 Ballari Devraj Urs-Urban-Artisans-I&C Dept Individual 2016-2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ballari Devraj Urs-Urban-Devadasi-KSWDC 2016-2017 35 5 15 0 0 20 0 11 1 1 1 6 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 13.5
47 Ballari Devraj Urs-Urban-Leather Artisans-(LIDKAR) 2016-2017 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2015-2016 2591 1474 1102 0 0 2576 0 810 101 204 364 1084 1753 1 1765 1733 28 1 0 0 1 1 0 0 2612.832
49 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2016-2017 4597 1328 1447 0 0 2775 0 1063 158 451 527 564 1700 0 1714 1693 20 0 0 0 0 0 0 0 2152.61608
50 Ballari Dr.B.R Ambedkar Nivas-Urban- 2017-2018 5265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Ballari PMAY(U)- 2015-2016 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Ballari PMAY(U)- 2016-2017 2993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Ballari Urban Special Housing-Devadasi 2009-2010 39 30 2 0 0 32 0 0 0 2 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
54 Ballari Urban Special Housing-Devadasi 2010-2011 42 7 1 0 0 8 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
55 Ballari Urban Special Housing-Devadasi 2013-2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Ballari Urban Special Housing-Devadasi 2014-2015 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Ballari Urban Special Housing-HIV 2014-2015 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Ballari Urban Special Housing-Nomadic Tribes 2014-2015 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Ballari Urban Special Housing-Transgender 2014-2015 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Ballari Urban Special Housing-Widows 2014-2015 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Ballari Urban Special Housing-Scavengers 2014-2015 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Ballari Urban Special Housing-Sex Workers 2014-2015