ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಕಾಯ್ದೆSl. No.

Description

Downloads

1.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) (ಎ) upto 2015

<ClickHere>

2.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) (ಎ) 2015-2016

<ClickHere>

3.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) (ಬಿ)

<ClickHere>

4.

ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1) (ಬಿ)Anex

<ClickHere>

5.

ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದ್ದು

<ClickHere>