ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ವಸತಿಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು
1 ಗ್ರಾಮೀಣ ಆಶ್ರಯ
2 ನಗರ ಆಶ್ರಯ
3 ಆಶ್ರಯ – ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
4 ಆಶ್ರಯ – ವಿಶೇಷ ವ್ರತ್ತಿ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ
4(a) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಶಲಯಂತ್ರಗಾರರು
4(b) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಕರಕುಶಲಗಾರರು
4(c) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಹಮಾಲರು
4(d) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಬೀಡಿ ಕಾಮಿಱಕರು
4(e) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ನಾರು ಕುಶಲಗಾರರು
4(f) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಚಮಱದ ಕುಶಲಗಾರರು
4(g) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ಅಲೇಮಾರಿ ಜನಾಂಗದವರು (ವಿಭಾಗೀಯ)
4(h) ಎಸ್.ಓ.ಜಿ. ನೇಕಾರರು
5 ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಯೋಜನೆ
6 ಆಶ್ರಯ – ನವಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ
7 ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ – (ಮಾಗಱಸೂಚಿ)
8 ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ


ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ - ನಿವೇಶನ


ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು
1 ಆಶ್ರಯ – ನಗರ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ
2 ಆಶ್ರಯ – ಗ್ರಾಮೀಣ ನಿವೇಶನ ಯೋಜನೆ