ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು(ಗ್ರಾಮೀಣ): 177009         24 ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ) : 0                               ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು(ನಗರ) : 18471         24 ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು (ನಗರ) : 0

ಗ್ರಾಮೀಣ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

NO.1,2,3,4 I.T.ಪಾರ್ಕ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಾಜಿನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು - 560 044.
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 91-080-23143130
ಇಮೇಲ್ : rgrhcl@nic.in

ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ : 080-23118888

ನಗರ