ಡೌನ್ಲೋಡ್ಗಳುಕ್ರ.ಸಂ. ವಿವರಣೆ
1 UC Formats
2 Rural Sites Guidelines
3 Urban Sites Guidelines
4 Land Purchase/Land Development/Hakkupatra Check List
4 Land Purchase Rate (Revised)
5 UC Formats
6 Scheme wise Exp Feb 2017
7 ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನುಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿ
8 SDP Details from 2007-08 to 2016-17
9 2016-17 ಎಂ.ಪಿ.ಕ್ ಗುರಿ (Rural&Urban)
10 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)-ಪತ್ರ
11 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ಗ್ರಾಮೀಣ)- Anex
12 ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ / ಹಾರ್ಡ್ ವೇರ್
13 IAYMGNREGA Convergence Letter.
14 IAY Details 2015-16
15 IAY Details 2015-16
9 ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸ್ವರೂಪ.
10 ವಿಎಚ್ಎಸ್ ನಾಟ್ ಒಕೆ ಸ್ವರೂಪ
11 ಗುರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವರೂಪ
12 "ನಾಟ್ ಒಕೆ" ಗೆ ನಮೂನೆ.
16 ಫಲಾನುಭವಿ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಧಾನ.
18 ಪರಿಷ್ಕೃತ ಘಟಕ ಸುತ್ತೋಲೆ
19 ವಸತಿರಹಿತರ ಜಮೀನು ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
20 ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸ್ಟಾಂಪು ಸುಂಕವನ್ನು - ಹೆಸರಿಡದ.
21 ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ & ನಮೂನೆ.
22 ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಖಾತೆ ಸಂಖೆಗಳ ವಿವರ.
23 ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಪರಿಷ್ಕೃತ)
24 ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ಯೋಜನೆ ರೂಪ