ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
Cumulative Houses Completed(Rural): 177009         Houses Completed in 24Hours(Rural) : 0                               Cumulative Houses Completed(Urban) : 18471         Houses Completed in 24Hours(Urban) : 0