ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ | Government of Karnataka

logo
ರಾಗಾಗ್ರಾವನಿ ಕಛೇರಿಯು ರಾಜಾಜಿನಗರದಿಂದ ಕಾವೇರಿ ಭವನ,ಕೆ. ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ             ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು(ಗ್ರಾಮೀಣ): 277222         24 ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು (ಗ್ರಾಮೀಣ) : 2125                               ಒಟ್ಟು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು(ನಗರ) : 28334         24 ಘಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು (ನಗರ) : 63

ಗ್ರಾಮೀಣ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕಾವೇರಿ ಭವನ, 9ನೇ ಮಹಡಿ, ಸಿ & ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್
ಕೆ. ಜಿ . ರೋಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು - 560009
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: 91-080-23143130
ಇಮೇಲ್ : rgrhcl@nic.in

ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ : 080-22106888

ಸುದ್ದಿಗಳು

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಅರ್ಜಿ - ಬೆಂಗಳೂರು

ನಗರ